Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego » Statut - SRL drukuj

Statut SRL

 

Statut
Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego w Miałach
Gmina Wieleń

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszanie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju lokalnego w Miałach gmina Wieleń, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
- Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 Nr 79 855) i posiada Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
- Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 Nr 79 855) i posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Wieleń i teren woj. Wielkopolskiego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia są Miały.

§3.

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnianie przyrodniczych walorów okolic Miałów, oraz Puszczy Noteckiej i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Odtworzenie i upamiętnianie historii wsi Miały i okolic, zbiór pamiątek kultury materialnej.
3. Promowanie rozwoju i aktywizacji gospodarczej w Miałach, gmina Wieleń.
4. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywne wspieranie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego
2. Współ organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów.
3. Organizowanie spotkań i prelekcji i wkładów.
4. Podejmowanie współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi Województwa Wielkopolskiego i innych ośrodków edukacyjnych w zakresie realizacji badań naukowych oraz praktyk studenckich i zawodowych.
5. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy.
6. Opracowywanie i wydawanie materiałów informatyczny i historycznych.
7. Współpracę z lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, z którymi taka współpraca okaże się pomocna dla realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.
8. Promowanie miejscowości poprzez działania kulturalno-sportowe w Miałach i na terenie Województwa Wielkopolskiego.
9. Ożywianie życia kulturalnego mieszkańców, poprzez szerokie dostęp do różnego rodzaju forum działalności kulturalnej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,

§8

Członkiem może być osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych i posiadająca obywatelstwo polskie, niezależnie od miejsca zamieszkania.
O przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.

§9

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, niezależnie od narodowości, która poprzez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansowa, rzeczową lub merytoryczną.

§10

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, niezależnie od narodowości, która popierać będzie w sposób szczególnie pomocny Stowarzyszanie finansowo, rzeczowo lub merytorycznie w działalności statutowej.
Przyznanie statusu członka honorowego następuje na wniosek członka zwyczajnego lub Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzane jest przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, przy obecności, co najmniej połowy członków.

§11

Członkowie wspierający i honorowi nieposiadający czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego.

§12

Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:
a) wystąpienia,
b) skreślenia z listy,
c) wykluczenia,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) rozwiązania lub likwidacji stowarzyszeni.

§13

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucje lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

§14

Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Stowarzyszenia ze składkami ponad rok.

§15

Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§16

1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna większość głosów członków Zarządu, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków na podstawie §14.  bądź wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie §15 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.
3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§17

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia we wszystkich zebraniach i innych formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego statutowymi celami.

§18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywaniu mu członków i sympatyków,
d) dbania o minie Stowarzyszenia,
e) regularnego płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia

§19

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
a) udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
b) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

§20

Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i oprogramowania jego dorobku,
b) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał ładź Stowarzyszenia,
c) regularnego płacenia składek i innych wcześniej ustalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

§21

Członkowie honorowi mają obowiązek wspierania celów statutowych Stowarzyszenia.

§22

Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§23

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W przypadku braku wymaganej większości wybory mogą odbyć się w drugim terminie Walnego Zebrania, zwykłą większością głosów członków obecnych.
Drugi termin określa się po upływie 15 minut.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§24

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzący z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zabranie Członków

§25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§26

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybieramy każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków, Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących a skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem §23 pkt.2 i §38 pkt.1.

§27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenie statutu jego zmian,
c) uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym także odwołań w sprawie przyjęcia, skreślenia i wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§28

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja uchwały Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b) gromadzenie środków finansowych Stowarzyszenia,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) uchwalanie planu prac Stowarzyszenia oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, ustalanie porządku obrad,
h) sporządzanie sprawozdań z wykonywania programu, planu pracy oraz budżetu i przekładanie ich Walnemu Zebraniu Członków,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
j) ustalanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich,
k) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami,
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§29

1. W skład Zarządu wchodzi 5 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i  Zastępcę Prezesa Sekretarza.
3. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Prezes Lub osoba przez niego upoważniona.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie zadziej jednak niż raz na pół roku.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§30

Pisma w sprawach merytorycznych związane z zakresem działania Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub jego Zastępca. Oświadczenia, zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes i Sekretarz lub na podstawie upoważnienia Prezesa inny członek Zarządu i Sekretarz.

Komisja Rewizyjna

§31

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§32

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności organizacyjnej Stowarzyszenia,
c) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków,
e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
występowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

§33

Komisja Rewizyjna wykonująca uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt działalności Stowarzyszeni, posiada prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji.

§34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§35

Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji i dotacji,
c) wpływów z działalności statutowej,
d) ofiarności publicznej na rzecz Stowarzyszenia – na terenie Gminy Wieleń i Województwa Wielkopolskiego,
e) funduszy pomocowych

§36

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służyć będzie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Do prowadzenia spraw administracyjnych Stowarzyszenia może zatrudnić pracownika.

Postanowienia Końcowe

§37

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr.79 poz.855)